ul. Rakietowa 38,  54-615 Wrocław      +48 713 065 656    +48 721 004 004     pn.-pt. 7:00 – 20:00

Partner Medyczny Klubu

ul. Rakietowa 38,  54-615 Wrocław      +48 713 065 656    +48 721 004 004     pn.-pt. 7:00 – 20:00

Partner Medyczny Klubu

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych

1. Administrator danych osobowych
Na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L nr 119, dalej „RODO”), informujemy, że administratorem danych osobowych w związku ze świadczeniem usług medycznych jest spółka Dynamic Medical Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław („Spółka” lub „Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się:
• pod adresem e-mail bok@dynamicmedicalcenter.pl,
• pod numerem telefonu +48 721 704 704 lub
• pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@dynamicmedicalcenter.pl
2. Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarzana dane osobowe w następujących celach:
Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy na świadczenie usług medycznych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, stawiania diagnoz medycznych i realizowania badań diagnostycznych Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych
Art. 6 ust. 1 lit. c) : przepisy prawa w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO: w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2. Zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych
Art. 6 ust. 1 lit. c) : przepisy prawa w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO: w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
3. Rejestracji pacjentów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych
Art. 6 ust. 1 lit. c) : przepisy prawa w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO: w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4. Diagnozy medyczne i leczenie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych
Art. 6 ust. 1 lit. c): przepisy prawa w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO: w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
5. Realizacja praw pacjenta Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług medycznych
Art. 6 ust. 1 lit. c): przepisy prawa w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO: w związku z art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
6. Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci prowadzenia konta w systemie on-line Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Przez okres prowadzenia konta
7. Obsługa i nagrywanie rozmów telefonicznych za pośrednictwem infolinii Art 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby Przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
8. Do celów marketingu bezpośredniego Spółki Art 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby do czasu wycofania zgody
9. Celem zarządzania prośbami, skargami i reklamacjami Art 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dbanie o jakość obsługi i wizerunek do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
10. Celem dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Art 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. obrona przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
11. Celem realizacji obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustaw podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązków prawnych w okresie określonym w przepisach prawa
12. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy. przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Możemy przetwarzać następujące dane osobowe:
1) pacjenci: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres, PESEL, dane dotyczące zdrowia;
2) przedstawiciele ustawowi pacjentów: imię, nazwisko, adres;
3) osoby upoważnione: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe.

4. Odbiorcy danych osobowych
Jako Administrator, możemy przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
• podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie innej podstaw z art. 6 ust. 1 RODO;
• podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, do których należą np. podmioty świadczące usługi marketingowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Co do zasady, Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transferu, Administrator podejmuje niezbędne kroki, aby zagwarantować, że międzynarodowy transfer danych osobowych odbywa się w bezpiecznych warunkach, tak, aby prawa i interesy podmiotów danych były zawsze chronione. Transfery do usługodawców i innych osób trzecich będą zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, także przez inne gwarancje, takie jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mam prawo do: Co prawo to dla mnie oznacza:
dostępu do moich danych osobowych Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:
 dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy;
 komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu;
 z jakie źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty);
 czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).
Zwracamy Twoją uwagę, że wyżej wymienione informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.
sprostowania moich danych osobowych Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.
Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.
usunięcia moich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o usunięcie tych informacji.
ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Poza tym, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
W takim wypadku, prosimy o wskazanie Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przenoszenia moich danych osobowych Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś.
W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
Wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wniesienia skargi do organu nadzorczego Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
7. Informacje dodatkowe
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że zgoda jest każdorazowo całkowicie dobrowolna, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie, podmiotowi danych przysługuje prawo jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które Spółka przeprowadziła przed wycofaniem. Spółka może nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli ma ku temu inny uzasadniony powód.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Spółkę.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Spółka nie stosuje również profilowania.
8. Źródło pozyskania danych osobowych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od pacjenta lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na rzecz pacjenta usługi medycznej.
Administrator może pozyskać również dane osobowe od innych podmiotów leczniczych w ramach udostępniania dokumentacji medycznej, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.