ul. Rakietowa 38,  54-615 Wrocław      +48 713 065 656    +48 721 004 004     pn.-pt. 7:00 – 20:00

Partner Medyczny Klubu

ul. Rakietowa 38,  54-615 Wrocław      +48 713 065 656    +48 721 004 004     pn.-pt. 7:00 – 20:00

Partner Medyczny Klubu

POLITYKA PRYWATNOŚCI spółki Dynamic Medical Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez spółkę Dynamic Medical Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 1. Administrator danych osobowych

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest spółka Dynamic Medical Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław („Spółka” lub „Administrator”).W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:

 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: IODO@dynamicmedicalcenter.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. Dynamic Medical Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakietowa 38, 54-615 Wrocław.

 3. Cel oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

  Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach związanych z funkcjonowaniem strony www.dynamicmedicalcenter.pl:

   

  Lp. Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych

  1.

  W celu zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony WWW

  Art 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. bezpieczeństwo funkcjonowania strony www

  do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  2.

  W celu udzielania odpowiedzi za zapytania, zarządzania prośbami, skargami i reklamacjami

  Art 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. dbanie o jakość obsługi i wizerunek

  do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  3.

  W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

  Art 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. obrona przed roszczeniami

  do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

   

  Administrator przetwarza również dane osobowe poszczególnych kategorii osób w innych, następujących celach:

  1. związanych z przeprowadzaniem procesu rekrutacji przez Spółkę – zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej dla osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym [link];
  2. związanych z zawarciem umowy o pracę – zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej dla pracownika [link];
  3. związanych z zatrudnianiem przez Spółkę pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej dla współpracownika [link];
  4. związanych z funkcjonowaniem na terenie Spółki monitoringu wizyjnego – zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej w związku z monitoringiem wizyjnym [link];
  5. związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług medycznych – zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług medycznych [link];
  6. związanych z zawieraniem i realizacją umów z kontrahentami – zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w klauzuli informacyjnej dla kontrahentów i pracowników kontrahentów [link].
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  W związku z funkcjonowaniem strony internetowej Spółki możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

  1. Osoba odwiedzająca stronę internetową: IP komputera;
  2. Osoba wysyłająca zapytanie przez formularz kontaktowy: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  3. Osoba wysyłające zgłoszenie do celów procesu rekrutacyjnego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Od kogo otrzymaliśmy dane osobowe

  Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od osoby odwiedzającej stronę internetową Spółki.

 6. Odbiorcy danych osobowych

  Jako Administrator, możemy przekazywać przetwarzane dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów przetwarzania tj. m.in. kancelariom prawnym, oraz
  • podmiotom, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych w imieniu Spółki, do których należą: m.in podmioty świadczące usługi marketingowe.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Co do zasady, Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transferu, Administrator podejmuje niezbędne kroki, aby zagwarantować, że międzynarodowy transfer danych osobowych odbywa się w bezpiecznych warunkach, tak, aby prawa i interesy podmiotów danych były zawsze chronione. Transfery do usługodawców i innych osób trzecich będą zawsze chronione przez zobowiązania umowne oraz, w stosownych przypadkach, także przez inne gwarancje, takie jak standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską.

 8. Prawa przysługujące podmiotom danych
  Mam prawo do: Co prawo to dla mnie oznacza:

  dostępu do moich danych osobowych

  Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:

  • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  • jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy;
  • komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
  • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu;
  • z jakie źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty);
  • czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).

  Możesz także zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może (ale nie musi) wiązać się to jednak z opłatami równymi kosztom obsługi Twojego żądania.

  sprostowania moich danych osobowych

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

  Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

  usunięcia moich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

  Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o usunięcie tych informacji.

  ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych

  Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych

  Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

  Poza tym, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

  W takim wypadku, prosimy o wskazanie Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.

  Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Przenoszenia moich danych osobowych

  Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś.

  W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  Wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych

  Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 9. Informacje dodatkowe

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że zgoda jest każdorazowo całkowicie dobrowolna, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie, przysługuje prawo jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które Spółka przeprowadziła przed wycofaniem. Spółka może nadal przetwarzać dane osobowe, jeśli ma ku temu inny uzasadniony powód.

  Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności oferowanych przez stronę internetową Spółki, uzyskania odpowiedzi na wysłane zgłoszenie lub zapytanie.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Spółka nie stosuje profilowania w celu marketingowym.